برگزاری وبینار آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11

,

انجمن ژئوفیزیک ایران برگزار می کند:
کارگاه مجازی آموزش محاسبه کاهندگی امواج کدا با نرم افزار SESAN11
توسط خانم مهندس مهدیه سفری