اعضای حقوقی

انرژی دانا

انرژی دانا

انرژی توانا کیش

انرژی توانا کیش

پیشگام تجهیز بنیان

پیشگام تجهیز بنیان

مهندسین مشاور صحرا کاو

مهندسین مشاور صحرا کاو

اکتشاف زمین ابزار

اکتشاف زمین ابزار

مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا

مدیریت و پردازش اطلاعات مکانی آرکا

شرکت معدنی آیندسازان مهرپو

شرکت معدنی آیندسازان مهرپو

ساخت آزما

ساخت آزما

اعضای افتخاری

ردیف نام نام خانوادگی تحصیلات
۱ ایرج ملک پور دکتری ژئوفیزیک
۲ سید مرتضی نبوی دکتری ژئوفیزیک
۳ ابراهیم آق شاهی دکتری ژئوفیزیک
۴ خسرو معظمی گودرزی دکتری ژئوفیزیک
۵ احمد اخوان صادقی دکتری ژئوفیزیک
۶ سید تاج‌الدین بنی هاشم کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
۷  محمد ثبوتی دکتری ژئوفیزیک
۸ فریدون برنجی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
۹ خسرو تکاپوئی دکتری ژئوفیزیک
۱۰ گودرز حمیدی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
۱۱ حسن حاجب حسینیه دکتری ژئوفیزیک
۱۲ سهراب حجام دکتری ژئوفیزیک
۱۳ ناصر حسین زاده گویا دکتری ژئوفیزیک
۱۴ احمد رائین دکتری ژئوفیزیک
۱۵ احمد زندنیا دکتری ژئوفیزیک
۱۶ حسین زمردیان دکتری ژئوفیزیک
۱۷ سید علیرضا صادقی حسینی دکتری ژئوفیزیک
۱۸ واروژان سیرونیان کارشناسی ارشد ژئوفیزیک
۱۹ آلینوس طریان دکتری ژئوفیزیک
۲۰ نصرالله کمالیان دکتری ژئوفیزیک
۲۱ حسین کشی افشار دکتری ژئوفیزیک
۲۲ بهرام عکاشه دکتری ژئوفیزیک
۲۳ جمشید حسن زاده دکتری ژئوفیزیک
۲۴ فرهنگ شیروانی دکتری ژئوفیزیک
۲۵ سلیمان سلطانیان دکتری ژئوفیزیک
۲۶ وحیده زرگر صالح دکتری ژئوفیزیک
۲۷ منوچهر بهاور دکتری ژئوفیزیک
۲۸ بهمن اسماعیل زاده کندجانی دکتری ژئوفیزیک
۲۹ علی اکبر اسلامی دکتری ژئوفیزیک
۳۰ منوچهر سلدات اخوی دکتری ژئوفیزیک
۳۱ علی اکبر معین فر دکتری ژئوفیزیک
۳۲ محمد رضا حاتمی دکتری ژئوفیزیک
۳۳ محمد رضا قیطانچی دکتری ژئوفیزیک
۳۴ منوچهر قرشی دکتری ژئوفیزیک
۳۵ سلطانخواه دکتری
۳۶ مهندس محمد کره ای کارشناسی ارشد
۳۷ سید هاشم طباطبایی دکتری ژئوفیزیک
۳۸ نوربخش میرزائی دکتری ژئوفیزیک
۳۹ نیرستار مشین چی اصل دکتری ژئوفیزیک
۴۰ علی محمد نوریان دکتری برق
۴۱ حسین امیری خامکانی دکترای ژئودینامیک
۴۲ حسین اردکانی دکترای هواشناسی
۴۳ سید علی توسلی فوق لیسانس هواشناسی
۴۴ بهمن سلیمانی دکتری نفت
۴۵ سوسن سپهوند فوق لیسانس نفت
۴۶ ابراهیم شاهین فوق لیسانس معدن
۴۷ سید صالح هندی فوق لیسانس نفت
۴۸ بابک رهبر فرازی دکتری ژئوفیزیک
۴۹ نازنین فتوحی دکتری ژئوفیزیک
۵۰ جمال ریحانی فوق لیسانس معدن