تفاهم‌نامه‌های انجمن ژئوفیزیک با سایر انجمن‌ها و مراکز علمی و صنعتی

انجمن ژئوفیزیک ایران در طول دوران کاری خود به منظور ایجاد، گسترش، همفکری و همکاری‌های آموزشی با سایر انجمن ها، موسسات و مراکز پژوهشی و صنعتی تفاهم نامه های متعددی را منعقد نموده است. برخی از این سازمان ها عبارتند از:

• انجمن European Association of Geoscientists & Engineers (EAGE)

• مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران

• شرکت عملیات اکتشاف نفت

• مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

• انجمن ترویج علم ایران

• انجمن علوم مدیریت ایران

• دانشگاه الزهرا