شعبه تهران انجمن ژئوفیزیک ایران

شعبه تهران انجمن ژئوفیزیک واقع در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران می باشد

اعم فعالیتهای شعبه تهران در سال 98:

1- برگزاری چندین کارگاه با همکاری شاخه دانشجویی شعبه تهران
2- برگزاری انتخابات شاخه دانشجویی
3- تشکیل کارگروه و جلسات با نمایندگان انجمن مدیریت ایران در راستای برگزاری همایشها و کنفرانسهای مشترک جهت توانمندسازی نیروهای فارغ التصیل در دو رشته ژئوفیزیک و مدیرت و بهرمندی اصولی از بازار کار در این دو رشته

آدرس شعبه:

تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، ساختمان شماره 3 مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، اتاق 105، دبیرخانه انجمن ژئوفیزیک ایران

تلفن: 82098306 , 82098307

نمابر: 88630546