………………………………………………………….

  نکات مهم:

  دوره های مجازی در پلتفرم ادوبی کانکت اجرا می گردد.

  لینک ورود به دوره مجازی، دو ساعت قبل از شروع دوره از طریق ایمیل ارسال می شود.

  دوره های حضوری در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۲، سالن سمینار برگزار می شود.

  شماره کارت:

  ۵۸۵۹.۸۳۷۰.۰۲۴۵.۰۸۳۷

  به نام انجمن ملی ژئوفیزیک دانشگاه تهران