………………………………………………………….

  نکات مهم:

  کارگاه به صورت حضوری در موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساختمان شماره ۲، سالن سمینار برگزار می شود.

  چنانچه ثبت نام شما با موفقت انجام شود، ایمیل تایید ثبت نام دریافت می نمایید.

  شماره کارت:

  ۰۸۳۷ ۰۲۴۵ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹

  به نام انجمن ملی ژئوفیزیک دانشگاه تهران