آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران

از اعضای پیوسته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت می­شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در ساعت ۱۳ روز جمعه مورخ ۱۶/۰۸/۹۹ به صورت مجازی به آدرسhttp://94.182.133.80/nigs/ برگزار می شود، شرکت نمایند.
دستور کار مجمع:
گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد انجمن
سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی
هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران