جوایز انجمن ژئوفیزیک ایران
انجمن ژئوفیزیک ایران به ‌منظور ارج نهادن به تلاش‌هایی علمی و پژوهشی ژئوفیزیکی در سطح ملی و منطقه‌ای، بر پایه شرایط بیان‌شده در این آیین‌نامه دو جایزه به نام‌های» جایزه علمی دکتر حسین کشی افشار «بنیان‌گذار دانش ژئوفیزیک و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (نخستین مرکز مطالعات ژئوفیزیکی در ایران)» و «جایزه علمی دکتر محمدحسن گنجی» بنیان‌گذار دانش هواشناسی و سازمان هواشناسی کشور، را به دانشمندان ایرانی که دستاوردهای آموزشی و پژوهشی برجسته در زمینه‌های دانش و فناوری ژئوفیزیکی داشته‌اند، اعطا می‌کند.

دانلود (آیین نامه جایزه علمی دکتر حسین کشی افشار و جایزه علمی دکتر محمدحسن گنجی)

افرادی که تاکنون موفق به اخذ جایزه علمی دکتر حسین کشی افشار و جایزه علمی دکتر محمدحسن گنجی شده اند عبارتند از: