تقدیر از دکتر مجید نبی بیدهندی

با عنایت به همکاری های بی شائبه و صمیمانه جناب آقای دکتر مجید نبی بیدهندی در طی ۶ سال دوره ریاست ایشان در موسسه ژئوفیزیک ایران، انجمن ژئوفیزیک ایران کمال تشکر و قدر دانی دارد و از خداوند منان برای ایشان آرزوی صحت، سلامت و تندرستی دارد.

هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران