مشاهیر ژئوفیزیک ایران

این صفحه به منظور معرفی و بزرگداشت مشاهیر ژئوفیزیک ایران ایجاد شده است.

پروفسور محمد حسن گنجی

دکتر حسین کشی افشار

پروفسور بهرام عکاشه

پروفسور حسین زمردیان

دکتر ایرح ملک پور

دکتر آلینوش طریان