نوشته‌ها

سخنرانی علمی

,
انجمن ملی ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: سخنرانی علمی با موضوع تغییرپذیری اقلیمی رویدادهای فرین باد در آمریکای شمالی Climate variability of wind extreme events in North America سخنران: آمنه ملاشریفی دانشجوی دکتری موسسه علوم زمین و اقیان…

سخنرانی علمی

, ,
سخنرانی علمی با موضوع: Viewing Aquiferws through 3D High-resolution Geophysical Mapping of Subsurface for assured groundwater management سخنران: Prof. Shakeel Ahmad, School of Science, Maulana Azad National Urdu University (MANUU) ز…
سخنرانی علمی

سخنرانی علمی

, ,
انجمن ملی ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: ✅سخنرانی علمی با موضوع: پیشرفت‌های اخیر در مطالعه منطقه میان‌سپهر-گرم‌سپهر زیرین جوّ با از استفاده مدل UA-ICON Recent advancements in the Mesosphere-lower-Thermosphere region with UA-ICON سخ…

سخنرانی علمی

, ,
انجمن ملی ژئوفیزیک ایران برگزار می کند: سخنرانی علمی با موضوع:    داده گواری رطوبت خاک و دمای درخشندگی مستخرج از ماهواره در مدل های سطحی زمین Assimilation of Satellite-Derived Soil Moisture and Brightness Temperature in Land Surface M…