دکتر هوشنگ قائمی، متولد ۱۳۱۴ در شیراز و دارای مدرک دکترای ژئوفیزیک از دانشگاه ردینگ انگلستان است.

پایه‌گذاری اقلیم‌شناسی سینوپتیکی (اقلیم‌شناسی بر مبنای بررسی‌های هواشناختی)، پایه‌گذاری نظریه علمی در زمینه هواشناسی پویشی (هواشناسی دینامیکی) و ایجاد تغییرات اساسی و بنیادی در علم جغرافیا و اقلیم‌شناسی، از فعالیت‌های پژوهشی این مولف حوزه هواشناسی است.

هوشنگ قائمی در سال ۱۳۸۴ از سوی انتشارات سمت تقدیر و جایزه جشن رونمایی از هزارمین کتاب این مرکز را دریافت کرد. وی مولف بیش از هفت عنوان کتاب و ده‌ها مقاله علمی است