دکتر ناصر حسین‌زاده گویا

دکتر ناصر حسین زاده گویا دارای دکتری رشته ژئوفیزیک و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران با درجه دانشیار بود. ناصر حسین زاده گویا پس از اخذ مدرک دکتری در رشته زمین شناسی به عضویت هئیت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران درامد.

مشاغل و سمتهای مورد تصدی: ناصر حسین زاده گویا عضو هیئت علمی و دانشیار موسسه ژئوفیزیک/گروه فیزیک زمین دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران است.

خدمات علمی و اجرایی ایشان به قرار زیر است:
• 1354-1359,سمت Research Assistant,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه سنت لوئیز امریکا
• 1350 -1379 ,سمت رئیس بخش مغناطیس سنجی,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران فعالیتهای آموزشی : تدریس در دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه ژئوفیزیک/گروه فیزیک زمین دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران.