دکتر ناصر حسین زاده گویا دارای دکتری رشته ژئوفیزیک و عضو هئیت علمی دانشگاه تهران با درجه دانشیار بود. ایشان پس از اخذ مدرک دکتری در رشته زمین شناسی به عضویت هئیت علمی گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران درآمد.

مشاغل و سمت های مورد تصدی: عضو هیئت علمی و دانشیار موسسه ژئوفیزیک/گروه فیزیک زمین دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران بود

خدمات علمی و اجرایی ایشان به قرار زیر است:
• ۱۳۵۴-۱۳۵۹,سمت Research Assistant,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه سنت لوئیز امریکا
• ۱۳۵۰ -۱۳۷۹ ,سمت رئیس بخش مغناطیس سنجی,موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

فعالیتهای آموزشی دکتر ناصر حسین زاده گویا: تدریس در دوره کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در موسسه ژئوفیزیک/گروه فیزیک زمین دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران.