انتخاب اعضای هیئت مدیره دوره جدید انجمن

با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات دوره جدید انجمن در تاریخ 1400/03/01، اعضای هیئت مدیره هشتمین دوره انجمن ژئوفیزیک ایران انتخاب شدند. اعضای منتخب به شرح ذیل می باشند: دکتر محمدرضا حاتمی (رئیس) دکتر امین روشندل کاهو (دبیر) مهندس پرشین موسوی…