یک واحد تولیدی شن و ماسه برای تعیین مناطقی که در معدن خود کیفیت مواد اولیه بالاتر دارد، قصد دارد مطالعات ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک انجام دهد. در حقیقت نواحی ای که آبرفت های درشت دانه تری دارند برای کارفرما مطلوب بوده و مصالح قرضه ی بهتری دارند.

حال از بین گزینه های زیر شما کدام آرایه ژئوالکتریک را انتخاب می نمایید و پاسخ ژئوالکتریکی مطلوب چیست؟ (با ذکر دلیل)

1- شلومبرژر نواحی با مقاومت ویژه بالاتر

2-دایپل-دایپل نواحی با مقاومت ویژه پایین تر

3- دایپل-دایپل نواحی با مقاومت ویژه بالاتر

4- شلومبرژر نواحی با مقاومت ویژه پایین تر

پاسخ صحیح همراه با ذکر دلیل را تا روز یکشنبه مورخ 22 اسفندماه 1400 به آدرس ایمیل انجمن (nigs@ut.ac.ir) ارسال کنید. 

از برندگان مسابقه در بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک تقدیر خواهد شد. همچنین عضویت رایگان یکساله انجمن و تخفیف در کارگاه های جنبی کنفرانس نیز اعطا خواهد شد.

آخرین مهلت ارسال پاسخ

0روز0ساعت0دقیقه0ثانیه