رئیس موسسه ژئوفیزیک

انتخاب دکتر حاتمی به ریاست جدید موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

انجمن ژئوفیزیک ایران، انتخاب شایسته جناب آقای دکتر محمدرضا حاتمی به ریاست موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران را ارج نهاده و تبریک می گوید. نظر به عضویت تاثیر گزار ایشان در ادوار گذشته هیات مدیره انجمن، امید است همچنان این همکاری ها به طور موثرتری ادامه داشته باشد.

هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران