برگزاری وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL

,

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید:
وبینار آموزشی نرم افزار تخصصی PETREL
توسط آقای مهندس میثم توکلی

https://eseminar.tv/wb22161