برگزاری وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON

انجمن علمی ژئوفیزیک ایران برگزار می نماید:
وبینار آموزشی برنامه نویسی PYTHON
توسط آقای دکتر احسان کرکوتی
https://eseminar.tv/wb17490