برگزاری مجمع عمومی انجمن ژئوفیزیک ایران

مجمع عمومی انجمن ژئوفیزیک ایران در ساعت ۱۳-۱۴:۳۰ روز ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۹ برگزار گردید. در این جلسه مجمع که با حضور اعضا به صورت مجازی برگزار گردید ترازنامه مالی و عملکرد علمی، پژوهشی و اجرایی هیات مدیره دوره هفتم مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت

علاوه بر آن پیشنهاداتی برای ۱- تشکیل شعب انجمن علمی ژئوفیزیک ایران در سایر دانشگاههای مستقر در مراکز استانها و ۲- برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس های دوسالانه ژئوفیزیک ایران بصورت بین المللی از طرف اعضا حاضر در مجمع مورد تاکید قرار گرفت.