برگزاری شانزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن

شانزدهمین جلسه هیات مدیره انجمن به صورت مجازی برگزار شد. از جمله مصوبات این جلسه تغییر تاریخ برگزاری نوزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک به ۱۴ و ۱۵ آبان ۱۳۹۹ میباشد. متعاقبا هم مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنفرانس تا ۳۰ تیر ماه تمدید گردید.