گالری

بیستمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران – آذرماه ۱۴۰۱

تفاهم نامه با EAGE

جایزه علمی دکتر حسین کشی افشار و  جایزه علمی دکتر محمدحسن گنجی

هجدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

چهارمین سمینار ژئوفیزیک کاربردی در اکتشافی نفت