این صفحه به منظور معرفی و بزرگداشت مشاهیر ژئوفیزیک ایران ایجاد شده است.