چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران


 ثبت نام اينترنتي شركت در چهاردهمين کنفرانس ژئوفيزيک ايران  

نام:
نام خانوادگي:
آخرين مدرك تحصيلي:
رشته تحصيلي و زمينه تخصصي:
محل خدمت:
آدرس پستي:
تلفن تماس:
پست الكترونيكي:
شماره فيش واريزي:
خواهشمند است وجه درخواستي بابت شرکت در کنفرانس را به حساب انجمن به شماره 0105871255001 بانك ملي شعبه كوي دانشجويان كد 927 واريز کنيد.

عنوان مقاله (در صورت ارائه مقاله):
شركت كننده محترم لطفا در صورت ارائه مقاله، متن مقاله را به آدرسnigs@ut.ac.ir ارسال فرماييد

آيا در مقاله به عنوان سخنران معرفي شده ايد؟ بله       خير