معرفي کتاب


عنوان کتاب: كتاب "گراني سنجي كاربردي" (اكتشاف كاني، زمين شناسي مهندسي)

نويسنده: دکتروحيد ابراهيم زاده اردستاني

ناشر: دانشگاه تهران

توضيحات:

  داده هاي گراني سنجي كه در واقع تغييرات نسبي شتاب ثقل زمين مي باشند منعكس كننده تغييرات چگالي زير زميني لايه هاي زمين بعد از حذف اثرات ديگر مانند: عرض جغرافيايي، جزرومد، توپوگرافي هستند. تصحيح و تفسير درست و دقيق اين داده ها مي توان اطلاعات با ارزشي از تباين چگالي مواد تشكيل دهنده زمين به دست آورد.
  اين تباين چگالي منعكس كننده ساختارهاي مختلف زمين شناسي و نهشته هاي معدني مي باشد. به طور مثال تباين چگالي منفي مي تواند مربوط به حفرات و يا نهشته هاي معدني سبكتر تزاز زمينه و تباين چگالي مثبت مربوط به نهشته هاي سنگين تر از زمينه باشند.
  مدل سازي دقيق اين زون هاي با تباين چگالي هدف نهايي تعبير و تفسير داده هاي گراني مي باشد.
  مدل سازي اين زون ها به معناي تعيين عمق، شكل هندسي و تباين چگالي آن ها با محيط اطراف مي باشد.
  در اين كتاب روش هاي تعبير و تفسير كيفي و كمي رايج معرفي و مثال هاي مربوطه جهت مدل هاي مصنوعي و داده هاي واقعي اضافه شده اند.
  كتاب مربوطه تنها منبع تخصصي مربوط به تعبير و تفسير داده هاي گراني در ايران مي باشد.


فرستنده مطلب: دكتر وحيد ابراهيم زاده اردستاني