معرفي کتاب


عنوان کتاب: کاربرد روش های لرزه ای شکست مرزی در اکتشافات ژئوفیزیکی

نويسنده: دکتر رامین نیک روز

ناشر: دانشگاه ارومیه


فرستنده مطلب: دکتر رامین نیک روز