معرفي کتاب


عنوان کتاب: واژه نامه علوم زمین

توضيحات:

  هیئت مؤلفان: شادروان تاج الدین بنی هاشم، دکتر جمشید حسن زاده، دکتر حسین زمردیان، دکتر حسن عسگری شیرازی، دکتر لطیف کاشیگر، دکتر فرید مر،
   دکتر علی محمد نوریان، دکتر عبدالمجید یعقوپ پور، اعضای گروه واژه گزینی علوم زمین فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
  این واژه نامه حدود 4000 واژۀ تخصّصی علوم زمین را در بردارد و در سال 1380 از طرف فرهنگستان های علوم، زبان و ادب فارسی و با همکاری مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است.