معرفي کتاب


عنوان کتاب: واژه نامه ژئوفیزیک و هواشناسی (انگلیسی- فارسی و فارسی – انگلیسی)

توضيحات:

  هیئت مؤلفان: حسین اردکانی، بیژن اسفندیاری، شادروان تاج الدین بنی هاشم، حسن حاجب حسینیه، حسین زمردیان، لطیف کاشیگر، شادروان امیر حسین موسوی.
  این واژه نامه نتیجۀ فعالیت گروه فیزیک مرکز نشر دانشگاهی است و شامل 2016 واژه تخصصی ژئوفیزیک و هواشناسی است. این واژه نامه در سال 1370 از طرف مرکز نشر دانشگاهی منتشر شده است.