معرفي کتاب


عنوان کتاب: ژئودزی فیزیکی

توضيحات:

  این کتاب ترجمۀ "Physical geodesy" تالیف:Hofmann – Wellenhoff and Helmut Moritz و ویرایش سال 2006 است.
  مترجم: دکتر حسین زمرّدیان.
  کتاب در 561 صفحه شامل یازده فصل در زمینه های: مبانی نظرّیۀ پتانسیل، میدان گرانی زمین، برگردان های گرانی، سامانه های ارتفایی، هندسۀ زمین، میدان گرانی خارج زمین، روش های فضایی، نظرّیه های جدید تعیین شکل زمین، روشهای آماری در ژئودزی فیزیکی، ترتیب دهی کمترین مربّعات، و روشهای محاسبه ای است. واژه نامه های انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی و نمایۀ موضوعی در پایان کتاب آورده شده است. این کتاب در مرداد ماه 1388 به وسیلۀ موسسۀ انتشارات و چاپ دانشگاه تهران انتشاریافت، و می‌تواند مرجع خوبی برای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ژئودزی، ژئوفیزیک، و متخصّصان این رشته ها باشد.