معرفي کتاب


عنوان کتاب: اطلس ابرهای دریایی

توضيحات:

  این اطلس ترجمه "Marine Cloud Album" است که از طرف سازمان هواشناسی جهانی به شماره 659 در سال 1987 انتشار یافته است.