معرفي کتاب


عنوان کتاب: مقدّمه ای بر کاوش ژئوفیزیکی

توضيحات:

  این کتاب، ترجمۀ کتاب "Introduction to Geophysical Prospecting" تألیف: Dobrin Milton B ویرایش سال 1960 است.