معرفي کتاب


عنوان کتاب: روش پتانسیل خودزا

نويسنده: دکترعلی بیت اللهی – مهندس محمد صادق رودسری

توضيحات:

  روش پتانسیل خودزا شامل اندازه گیری پتانسیل الکتریکی است که به صورت محلی در زیر زمین توسط فعالیت های الکتروشیمیایی، الکتروسینتیک و یا هر دو ایجاد می گردد. برخی از مهم ترین کاربردهای پتانسیل خودزا، مطالعات هیدرولیکی، مطالعات زمین گرمایی، سیستم‌های آتشفشانی، ژئوتکنیکی، پتروفیزیکی، اکتشاف معادن و نیز مطالعه عوامل زیست‌محیطی چون آلودگی آب‌های زیرزمینی است. در کتاب حاضر با تشریح برخی مطالعات موردی انجام گرفته، با این کاربرد‌ها بیشتر آشنا خواهیم شد.
  همان طور که می‌دانیم پتانسیل خودزا توسط یک یا چند منشا طبیعی که جریان های مستقیم تولید می‌کنند، ایجاد می‌شود. در این مجموعه بر آنیم تا با تشریح منشا‌های تولید پتانسیل خودزا، توضیح مبانی روش، تجهیزات مورد نیاز جهت برداشت داده‌ها و نحوه پیماش، با این روش ژئوفیزیکی بیش از پیش آشنا شویم.
  مدل سازی های مستقیم در روش پتانسیل خودزا برای فرم های هندسی ساده نظیر کره مدفون، استوانه، ورقه شیبدار و نظایر آن توسعه یافته اند. تابع جواب چنین آنومالی هائی نحوه رفتار آنها را در اندازه گیری پتانسیل خودزا نشان می دهد. این رهیافت ها زمینه مناسبی برای حل مسائل معکوس پتانسیل خودزا ایجاد می کند که در ارزیابی برداشت های صحرائی با داشتن اطلاعات کمکی تفسیر دلنشین تری از داده ها را به همراه می آورد. تاثیر عمق آنومالی، ابعاد آن، زاویه شیب، جهت و امتداد آن و مواردی از این قبیل بر روی داده های پتانسیل خودزا از روی مدل سازی های مستقیم قابل مطالعه است. علاقمندان در زمینه مدل سازی های مستقیم داده های پتانسیل خودزا در کتاب حاضر نمونه های متعددی از این قبیل موارد را خواهند یافت.
  مجموعه پیش رو در مورد یکی از روش های خاص ژئوالکتریکی است و دارای موضوع مشخص و محدوده باریکی است، کتاب و منابع اندکی هم در مورد این روش در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید می رود که این مجموعه جوابگوی نیاز دانشجویان، مهندسان و کارشناسان مرتبط با کارهای ژئوفیزیکی باشد.


فرستنده مطلب: دكتر علي بيت اللهي