يادداشت

تاريخ : 11/03/1387
فرستنده : دكتر علي بيت اللهي


عنوان : ضرورت تاسیس نظام مهندسی ژئوفیزیک ایران

متن يادداشت :

  مناسب دیدم که کمبود و ضرورت اساسی جامعه کوچک ژئوفیزیک ایران را گوشزد نمایم و آن همانا عدم وجود نظام مهندسی ژئوفیزیک می‌باشد. همه متخصصان ژئوفیزیک ایران می‌دانند که بازار کار ژئوفیزیک بدلیل ورود عناصر غیر متخصص و متاسفانه بدلیل عدم وجود اهرم‌های نظارتی و کنترلی از یک سو و عدم حساسیت و دقت کارفرمایان در انتخاب کارشناسان مجري مطالعات ژئوفيزيكي از سوی دیگر بسیار آشفته می‌باشد و بیشترین ضرر و زیان وارده از این وضعیت نابهنجار علمی و فنی در درجه اول به اعتبار و پرستیژ علم ژئوفیزیک و در درجات بعدی به ما ژئوفیزیست ها می‌باشد. بنابراین اکیدا پیشنهاد می‌کنم که دست به دست هم داده و در جهت تاسیس نظام مهندسی ژئوفیزیک ایران اقدام اساسی را شروع نمائیم.