اخبار و رويدادها

تاريخ : 30/01/1391
عنوان : جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادی انجمن

شرح خبر :

  بدينوسيله از كليه اعضاء پیوسته دعوت مي‌شود جهت شركت در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده و عادی كه در روز یکشنبه مورخ 10/2/91 رأس ساعت 16 در تهران، انتهاي خ كارگر شمالي، ساختمان شماره يك مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، سالن كنفرانس تشكيل مي‌گردد، حضور به‌هم رسانيد.
  ضمناً درصورت به حد نصاب نرسیدن اعضا در تاریخ مذکور، مجمع عمومی (نوبت دوم) روز پنجشنبه مورخ 28/2/91 رأس ساعت 17 در تهران، انتهاي خ كارگر شمالي، دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، سالن كنفرانس تشكيل خواهد شد.