اخبار و رويدادها

تاريخ : 21/02/1387
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : اختتاميه سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك برگزار شد. 19/2/1387

شرح خبر :

  در مراسم اختتاميه سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك حاضرين به تشريح ديدگاههاي خود پرداختند. در پايان از سوي انجمن ژئوفيزيك ايران به آقايان دكتر زمرديان، دكتر سياهكوهي، مهندس شاهين، دكتر بيت اللهي، دكتر مختاري و دكتر مشين‌چي اصل، اعضاي هيأت مديره دوره قبل و فعال در برگزاري سيزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك، لوح سپاس و يادبود اهدا شد.