اخبار و رويدادها

تاريخ : 21/12/1389
عنوان : پنجمين جلسه دوره چهارم هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران با حضور اعضای هیأت مدیره برگزار شد.

شرح خبر :

  پنجمين جلسه دوره چهارم هیأت مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران با حضور اعضای هیأت مدیره در تاريخ 15/12/89 برگزار شد.
   در اين جلسه در خصوص برگزاری پانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران و ارزیابی چگونگی امکان ارتقاء سطح کنفرانس و برگزاري آن به صورت بينالمللي بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنين در خصوص هر چه تخصصي تر شدن پانزدهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران نظراتی مطرح شد و پیشنهادات مطرح شده در خصوص مكان برگزاري كنفرانس مورد بررسی قرار گرفت.
   در ادامه در خصوص حمايت مالي شركتهاي خصوصي از انجمن ژئوفيزيك ايران تصميماتي اتخاذ گرديد و به منظور ارزيابي و مطالعه نيازمنديهاي هر بخش در ژئوفيزيك پيشنهاداتی مطرح شد.