اخبار و رويدادها

تاريخ : 17/11/1389
عنوان : سخنرانی علمی: "پایش توفان هاي گرد و خاك بر اساس تصاویر ماهواره و تحلیل مدلهاي عددي"

شرح خبر :

  عنوان: پایش توفان هاي گرد و خاك بر اساس تصاویر ماهواره و تحلیل مدلهاي عددي
  DUST STORM MONITORING USING SATELLITE OBSERVATORY AND NUMERICAL MODELING ANALYSIS
  سخنران: دکترفرحناز تقوي (دکتري هواشناسی، عضو هیأت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران)
  زمان: یکشنبه 24 بهمن 89
  ساعت: 13
  مکان: ساختمان شماره 1 موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، سالن کنفرانس
  چکیده سخنرانی:
  در این سخنرانی تکنیک هاي لازم در پایش توفان هاي گرد و خاك براساس تصاویر ماهواره و تحلیل مدلهاي عددي براساس یک
  مطالعه موردي بنام توفان سرخ ارائه و نرم افزارهایی براي تفسیر تصاویرماهواره اي در زمینه علوم زمین معرفی می گردد.