اخبار و رويدادها

تاريخ : 09/03/1389
منبع : دبيرخانه چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران


عنوان : قابل توجه شركت‌كنندگان در چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران

شرح خبر :

   بنابر گزارش دبيرخانه انجمن ، انجمن ژئوفيزيك ايران، بمنظور قدرداني و سپاسگزاري از پژوهشگران برجستة رشته‌هاي ژئوفيزيك و هواشناسي، هر دوسال يك ‌بار، جوايزي به پژوهشگران برجسته همزمان با برگزاري كنفرانس ژئوفيزيك ايران اعطا خواهد نمود.
   همزمان با برگزاري چهاردهمين كنفرانس ژئوفيزيك ايران، اين نامگذاري بصورت رسمي باحضور پيش كسوتان رشته ژئوفيزيك و هواشناسي انجام شد. به رسم يادبود لوح سپاس و يادبودي به دكتر گنجي اهدا شد . وهمچنين لوح يادبودي به رياست موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران به نيابت از خانواده شادروان دكتر كشي افشار اهدا گرديد. متن لوح هاي سپاس در ذيل آمده است.
   ضمنا آيين نامه نحوه انتخاب پژوهشگران در هيات مديره انجمن در حال بررسي است كه صاحب نظران هم مي توانند پيشنهادات خود را به دبيرخانه انجمن ارسال دارند.
  -----------------------------------------------------------------------------
   استاد فرهيخته جناب آقاي دكتر محمد حسن گنجي
   به پاس و سپاس يك عمر تلاش و رنج و كوشش آن جناب، در آفرينش و هدايت و پيشبرد دانش هواشناسي در كشور عزيزمان ايران، جامعة ژئوفيزيك كشور مفتخر است كه براي قدرداني و سپاسگزاري از پژوهشگران برجستة اين حوزه، هر دوسال يك‌بار، جايزه‌اي به نام نامي جنابعالي " استاد دكتر محمد گنجي، پدر علم هواشناسي ايران" نا‌م‌گذاري و به پژوهشگران برجسته اعطا نمايد.
   ضمن كسب اجازه از اين نام‌گذاري، اين لوح يادبود بدان استاد دانشمند و فرزانه، و انساني ارجمند و وارسته تقديم مي‌گردد. اميد است با قبول آن، جامعة ژئوفيزيك كشور و شاگردان خويش را سرافراز و سپاس گزار فرماييد.
   انجمن ژئوفيزيك ايران
   ارديبهشت‌ 1389
  ----------------------------------------------------------------------------
   خانواده محترم شادوران استاد فرهيخته دكتر حسين كشي افشار
   به پاس و سپاس يك عمر تلاش و رنج و كوشش آن استاد فرزانه، در آفرينش و هدايت و پيشبرد دانش ژئوفيزيك در كشور عزيزمان ايران، جامعة ژئوفيزيك كشور مفتخر است كه براي قدرداني و سپاسگزاري از پژوهشگران برجستة اين حوزه، هر دوسال يك‌بار، جايزه‌اي به نام نامي ايشان " استاد دكتر حسين كشي افشار، پدر علم ژئوفيزيك ايران" نا‌م‌گذاري و به پژوهشگران اعطا نمايد.
   ضمن كسب اجازه از اين نام‌گذاري، اين لوح يادبود به ياد آن استاد دانشمند و فرزانه، و انساني ارجمند و وارسته تقديم مي‌گردد. اميد است با قبول آن، جامعة ژئوفيزيك كشور و شاگردان ايشان را سرافراز و سپاس گزار فرماييد.
   انجمن ژئوفيزيك ايران
   ارديبهشت‌ 1389