اخبار و رويدادها

تاريخ : 1399/08/01
عنوان : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  از اعضای پیوسته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت می­شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در ساعت 13 روز جمعه مورخ 16/08/99 به صورت مجازی به آدرسhttp://94.182.133.80/nigs/ برگزار می شود، شرکت نمایند.
  دستور کار مجمع:
   گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد انجمن
   سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی
  هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران