اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/12/26
عنوان : کارگاه مجازی تعیین سازو کار کانونی زمینلرزه انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد.

شرح خبر :

  کارگاه مجازی تعیین سازو کار کانونی زمینلرزه انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله برگزار شد که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.