اخبار و رويدادها

تاريخ : 1398/01/26
عنوان : آگهی دعوت مجمع عمومی عادی (نوبت اول) انجمن ژئوفیزیک ایران

شرح خبر :

  آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
  (نوبت اول)
  انجمن ژئوفیزیک ایران
  به شماره ثبت 1767
  از اعضای پیوسته انجمن ژئوفیزیک ایران دعوت می¬شود در جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت اول) در ساعت 12:15 روز چهارشنبه مورخ 11/02/98 به نشانی: تهران، ضلع شمال شرقی میدان شیخ بهایی، مدیریت اکتشاف نفت، طبقه اول حضور بهم رسانند.
  دستور کار مجمع:
   گزارش هیات مدیره و بازرس در مورد عملکرد انجمن
   سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی
  هیات مدیره انجمن ژئوفیزیک ایران