اخبار و رويدادها

تاريخ : 13/02/1388
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : آگهي دعوت مجمع عمومي بصورت فوق‌العاده (نوبت اول) انجمن ژئوفيزيك ايران به شماره ثبت 1767/231

شرح خبر :

  بدينوسيله از كليه اعضاء دعوت مي‌شود جهت شركت در جلسه مجمع عمومي فوق‌العاده كه در روز يكشنبه مورخه20/02/1388رأس ساعت 16 واقع در انتهاي خيابان كارگر شمالي ساختمان شماره يك مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، سالن كنفرانس، تشكيل مي‌گردد، حضور بهم برسانيد.
  دستور جلسه
  1- تغييرات اساسنامه
  2- ساير موارد