اخبار و رويدادها

تاريخ : 1395/04/01
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران در اردیبهشت ماه سال 1396 سومین سمینار ژئوفیزیک اکتشافی نفت را برگزار خواهد کرد.