اخبار و رويدادها

تاريخ : 13/02/1388
منبع : انجمن ژئوفيزيك ايران


عنوان : آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول) انجمن ژئوفيزيك ايران به شماره ثبت 1767/231

شرح خبر :

  بدينوسيله از كليه اعضاء دعوت مي‌شود جهت شركت در جلسه مجمع عمومي عادي كه در روز يكشنبه مورخه20/02/1388رأس ساعت 17 واقع در انتهاي خيابان كارگر شمالي ساختمان شماره يك مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، سالن كنفرانس، تشكيل مي‌گردد، حضور بهم برسانيد.
  دستور جلسه
  1- گزارش هيأت مديره و بازرس انجمن و تصويب ترازنامه مالي سال 87
  2- انتخاب اعضاي هيأت مديره جديد و بازرس
  4- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
  5- ساير موارد
  هيأت مديره