اخبار و رويدادها

تاريخ : 23/06/1387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: بررسي ديناميكي جبهه زايي سطحي در سه سامانه موثر در آب و هواي ايران و خاورميانه
  دانشجو: خانم بهاره باستانفرد
  استاد راهنما: آقايان دكتر احمدي – دكتر ايران نژاد
  استاد مشاور: -
  داوران: آقايان دكتر بيدختي – دكتر حجام
  زمان: يكشنبه 31/6/87 ساعت 11 صبح
  مكان: سالن مؤسسه ژئوفيزيك