اخبار و رويدادها

تاريخ : 1394/03/09
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران سخنرانی علمی در تاریخ 1394/03/17 برگزار می نماید.

شرح خبر :

  عنوان: Sources of remote and regional dust storms and its impact in Environment Case studies on Urmia and Ahvaz cities

پيوند مرتبط: آگهی سخنرانی علمی