اخبار و رويدادها

تاريخ : 23/06/1387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: تاثير در بلاكينگ در چرخندزايي درياي مديترانه
  دانشجو: خانم لاله شبرنگ
  استاد راهنما: آقايان دكتر ايران نژاد – دكتر احمدي
  استاد مشاور:
  داوران: آقايان دكتر حجام – دكتر بيدختي
  زمان: يكشنبه 31/6/87 ساعت 10 صبح
  مكان: سالن مؤسسه ژئوفيزيك