اخبار و رويدادها

تاريخ : 23/06/1387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: مطالعه موردي نقش درياي خزر در ديناميك و تغذيه رطوبتي سامانه هاي جوي بر سواحل جنوبي آن
  دانشجو: خانم مهسا درخشان
  استاد راهنما: آقاي دكتر احمدي گيوي
  استاد مشاور: آقاي دكتر مجيد آزادي
  داوران: آقايان دكتر مجيد مزرعه فراهاني-دكتر ايران نژاد
  زمان: شنبه 30/6/87 ساعت 11 صبح
  مكان: سالن كنفرانس موسسه ژئوفيزيك