اخبار و رويدادها

تاريخ : 1393/08/28
عنوان : انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری شرکت انرژی توانا و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران سخنرانی علمی برگزار می نماید:

شرح خبر :

  انجمن ژئوفیزیک ایران با همکاری شرکت انرژی توانا و مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران سخنرانی علمی برگزار می نماید:
  سخنران:
  جناب آقای دکتر ایلماز استاد و پیشکسوت بین المللی لرزه¬نگاری اکتشافی
  عنوان سخنرانی:
  “The Near-Surface Problem in Engineering Seismology, Exploration seismology, and Earthquake Seismology”

پيوند مرتبط: متن آگهی