اخبار و رويدادها

تاريخ : 23/06/1387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: مطالعه برخي از جنبه هاي ديناميكي هليسيتي و كاربرد آنها براي تعيين ويژگيهاي سيستمهاي جوي
  دانشجو: آقاي مصطفي احمدنيا
  استاد راهنما: آقاي دكتر مزرعه فراهاني
  استاد مشاور:
  داوران: آقايان دكتر سرمد قادر- دكتر عليرضا محب الحجه
  زمان: سه شنبه 26/6/87 ساعت 12
  مكان: سالن مؤسسه ژئوفيزيك