اخبار و رويدادها

تاريخ : 20/06/387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: " اصلاح نرم افزار SeisRiskIII و كاربرد آن براي برآورد احتمالي خطر زمين لرزه در تهران "
  دانشجو: جواد كاظميان
  استاد راهنما: آقاي دكتر ميرزايي
  استاد مشاور:
  داوران: دكتر رضا پور- دكتر قيطانچي
  زمان: روز شنبه 23/6/87 ساعت 10 صبح
  مكان: سالن كنفرانس مؤسسه ژئوفيزيك