اخبار و رويدادها

تاريخ : 20/06/387
منبع : دفتر گروههاي آموزشي موسسه ژئوفيزيك


عنوان : جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد - موسسه ژئوفيزيك

شرح خبر :

  عنوان: تضعيف امواج سطحي با استفاده از الگوريتم وينر_ لوينسون
  دانشجو: آقاي ميثم كوركي
  استاد راهنما: آقاي دكتررياحي
  استاد مشاور:
  داوران: آقايان دكتر جواهريان – دكتر نبي بيدهندي
  زمان: روز چهار‌شنبه مورخ 20/6/87 ساعت10:30
  مكان: سالن كنفرانس مؤسسه ژئوفيزيك